Būvuzraudzība

SIA “Būvprofils Latvija” piedāvā profesionālu un neatkarīgu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību.

Pasūtītājam tiek sastādīts būvdarbu kvalitātes uzraudzības plāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz darba organizēšanas projektu un darbu veikšanas projektu, un nosaka būvuzrauga obligāti veicamās pārbaudes un galvenos būvdarbu posmus.

Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut: 

  • būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta;
  • būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;
  • atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām. 

Būvuzraudzību veic, ja: 

  • būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem otrās un trešās grupas būvēm. Šī prasība attiecas arī uz pirmās grupas būvēm, ja to paredz normatīvie akti;
  • būve ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis;
  • paredzēti trešās grupas būves būvdarbi;
  • otrās grupas publiskām ēkām un ražošanas būvēm, ja būves paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni būvvaldes vērtējumā ir saistīti ar paaugstinātu risku videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai.

 

Augsta kvalitāte, īsi termiņi, patīkamas izmaksas